Algemene voorwaarden Prioserve Internetdiensten

1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Prioserve Internetdiensten wordt gesloten. Prioserve Internetdiensten is een handelsnaam van Joepwebbouw B.V.
 2. Producten en diensten van Prioserve Internetdiensten: de door Prioserve Internetdiensten te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, huur van webruimte in de vorm van webhosting, huur van een server met bandbreedte in de vorm van dedicated hosting, huur van bandbreedte in de vorm van colocated hosting, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

2. Toepasselijkheid

 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Prioserve Internetdiensten.
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Prioserve Internetdiensten niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Prioserve Internetdiensten gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Prioserve Internetdiensten schriftelijk (waaronder digitaal) anders is vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: de offerte of het (digitale) contractformulier is, ingevuld en aanvaard door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Prioserve Internetdiensten.
 2. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Prioserve Internetdiensten binden Prioserve Internetdiensten niet dan nadat en voorzover deze schriftelijk door Prioserve Internetdiensten zijn bevestigd.
 3. Prioserve Internetdiensten behoudt zich het recht voor haar werkzaamheden eerst aan te vangen nadat de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen, zijn bijgeschreven op de bankrekening van Prioserve Internetdiensten en nadat alle overeengekomen gespecificeerde gegevens en informatiemateriaal door Prioserve Internetdiensten zal zijn ontvangen.

5. Wijze waarop werkzaamheden verricht worden

 1. Prioserve Internetdiensten zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De overeenkomst betreft uitdrukkelijk een inspanningsverplichting aan de zijde van Prioserve Internetdiensten.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Prioserve Internetdiensten het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Prioserve Internetdiensten aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Prioserve Internetdiensten worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Prioserve Internetdiensten zijn verstrekt, heeft Prioserve Internetdiensten het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan met een minimum termijn van 12 maanden. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of een in de klantomgeving op de voorgeschreven digitale wijze doorgegeven opzegging, steeds stilzwijgend verlengd met een periode van dezelfde voorafgaande termijn, met uitzondering van het geval de opdrachtnemer een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In dat geval geldt een stilzwijgende verlenging van steeds een maand, indien en voor zover niet expliciet anders overeengekomen is.
 2. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand opgezegd worden.
 3. Prioserve Internetdiensten kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Prioserve Internetdiensten niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 4. Prioserve Internetdiensten heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. 5. Prioserve Internetdiensten heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving.
  • opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden.
  • opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.
  • opdrachtgever ongevraagd e-mail verstuurt of in nieuwsgroepen post (spammen) ook na waarschuwingen.
  • opdrachtgever aanzet geeft tot oproer, zeker in het geval dit aanleiding geeft tot aanvallen (o.a. floats en (d)dos-en).
  • opdrachtgever zonder toestemming computers binnendringt op het internet, het 'hacken' waarbij de abonnee enige beveiliging doorbreekt van de servers van Prioserve Internetdiensten of via de servers van Prioserve Internetdiensten en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

7. Levering en leveringstijd

 1. Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk nadat is voldaan aan de voorwaarden voor totstandkoming van de overeenkomst en aanvang van de werkzaamheden, zoals bepaald in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
 2. De oplevering van een hostingpakket en/of domeinnaam geschiedt zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.
 3. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Prioserve Internetdiensten zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

8. Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 2. Prioserve Internetdiensten is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden over de wijze en de termijn waarop de samenwerking kan worden voortgezet.

9. Dataverkeer

 1. Het dataverkeer is onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker, indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd cq een toeslag krijgen op het extreme gebruik. Prioserve Internetdiensten brengt de gebruiker op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme gebruik van het dataverkeer, een en ander in overleg met Prioserve Internetdiensten, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van Prioserve Internetdiensten. Geeft de gebruiker hieraan geen gehoor dan is Prioserve Internetdiensten gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

10. Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Prioserve Internetdiensten.
 2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
 3. De overeengekomen kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand of per jaar vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt Prioserve Internetdiensten het recht de uitvoering van de werkzaamheden en de ter beschikkingstelling van de internetsite te staken.
 4. Prioserve Internetdiensten stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
 5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan Prioserve Internetdiensten kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Prioserve Internetdiensten een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Een klacht of bezwaar heft de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de factuur niet op.
 7. Ingeval automatische incasso is overeengekomen verplicht de opdrachtgever zich om voldoende saldo op zijn rekening te hebben, zodat de automatische incasso kan plaatsvinden.
 8. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Prioserve Internetdiensten is voldaan.
 9. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Prioserve Internetdiensten een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
 10. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, naast de opeisbare wettelijke handelsrente.
 11. Opdrachtgever is voorts verschuldigd alle met inning van enige vordering op opdrachtgever verband houdende buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen, met een minimum van € 350,-.
 12. Prioserve Internetdiensten heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Prioserve Internetdiensten niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Prioserve Internetdiensten zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Prioserve Internetdiensten kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 13. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Prioserve Internetdiensten gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen. Prioserve Internetdiensten behoudt zich het recht voor voorafgaand aan de herindienststelling een ter zake vastgesteld bedrag voor de herindienststelling in rekening te brengen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, bijvoorbeeld een bedrag van € 15,00 incl. BTW per geblokkeerde domeinnaam, geblokkeerd hostingpakket of geblokkeerde extra optie.
 14. Indien verschuldigde bedragen die betrekking of mede betrekking hebben op één of meerdere domeinnamen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, dan is Prioserve Internetdiensten gerechtigd de domeinnaam of domeinnamen op naam van Prioserve Internetdiensten te zetten, waarbij Prioserve Internetdiensten tevens het recht krijgt de domeinnaam of domeinnamen te exploiteren of te vervreemden, totdat de verschuldigde bedragen voldaan zijn en/of teneinde het aan Prioserve Internetdiensten verschuldigde te verminderen.
 15. Indien verschuldigde bedragen niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, zal Prioserve Internetdiensten geen medewerking verlenen bij het verhuizen van één of meerdere domeinnamen van de opdrachtgever.
 16. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Prioserve Internetdiensten het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te storneren.

11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de website van Prioserve Internetdiensten aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
 2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Prioserve Internetdiensten van enige aanspraak.
 3. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle producten, programmatuur of andere materialen (zoals ontwerpen, documentatie etcetera) die door Prioserve Internetdiensten aan de opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, blijven eigendom van Prioserve Internetdiensten.

12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van Prioserve Internetdiensten totdat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan alle verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de tussen de partijen gesloten overeenkomst(en).

13. Aansprakelijkheid

 1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid van Prioserve Internetdiensten en - indien deze zich mocht voordoen - van haar bestuurders en of personeel, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Ingeval de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de opdrachtgever terzake van de opdracht van Prioserve Internetdiensten verschuldigde wederprestatie.
 2. Prioserve Internetdiensten is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door toedoen van door Prioserve Internetdiensten voor de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden.
 3. Prioserve Internetdiensten is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig , dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten.
 4. Prioserve Internetdiensten is niet verantwoordelijk voor beveiliging van de door haar geleverde diensten en zij is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van gebruik of misbruik door derden van de informatie van de opdrachtgever die op het internet wordt opgeslagen.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Prioserve Internetdiensten voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten.
 6. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Prioserve Internetdiensten mocht lijden ten gevolge van een aan de opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor hem uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit de tussen de partijen gesloten overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Reclame

 1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 30 dagen na levering per aangetekend schrijven te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Prioserve Internetdiensten vervalt.
 2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 30 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Prioserve Internetdiensten.
 3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
 4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

16. Wijziging van de voorwaarden

 1. Prioserve Internetdiensten behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

17. Geschillenregeling en toepasselijk recht.

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Maassluis.